!function(global){var ym={project:{preload:[],namespace:"",jsonpPrefix:"",loadLimit:500},ns:{},env:{},envCallbacks:[]};!function(){var e={exports:{}},t=e.exports;!function(n){var r,o={NOT_RESOLVED:"NOT_RESOLVED",IN_RESOLVING:"IN_RESOLVING",RESOLVED:"RESOLVED"},i=function(){var e={trackCircularDependencies:!0,allowMultipleDeclarations:!0},t={},p=!1,m=[],h=function(e,n,i){i||(i=n,n=[]);var s=t[e];s||(s=t[e]={name:e,decl:r}),s.decl={name:e,prev:s.decl,fn:i,state:o.NOT_RESOLVED,deps:n,dependents:[],exports:r}},v=function(e,t,r){"string"==typeof e&&(e=[e]),p||(p=!0,d(b)),m.push({deps:e,cb:function(e,o){o?(r||s)(o):t.apply(n,e)}})},y=function(e){var n=t[e];return n?o[n.decl.state]:"NOT_DEFINED"},g=function(e){var n=t[e];return n?n.decl.deps:null},_=function(e){return!!t[e]},E=function(t){for(var n in t)t.hasOwnProperty(n)&&(e[n]=t[n])},b=function(){p=!1,w()},w=function(){var e,t=m,n=0;for(m=[];e=t[n++];)x(null,e.deps,[],e.cb)},x=function(e,n,r,o){var i=n.length;i||o([]);for(var s,u,c=[],l=function(e,t){if(t)return void o(null,t);if(!--i){for(var n,r=[],s=0;n=c[s++];)r.push(n.exports);o(r)}},f=0,d=i;d>f;){if(s=n[f++],"string"==typeof s){if(!t[s])return void o(null,a(s,e));u=t[s].decl}else u=s;c.push(u),k(u,r,l)}},k=function(t,r,i){if(t.state===o.RESOLVED)return void i(t.exports);if(t.state===o.IN_RESOLVING)return void(e.trackCircularDependencies&&f(t,r)?i(null,u(t,r)):t.dependents.push(i));if(t.dependents.push(i),t.prev&&!e.allowMultipleDeclarations)return void C(t,l(t));e.trackCircularDependencies&&(r=r.slice()).push(t);var s=!1,a=t.prev?t.deps.concat([t.prev]):t.deps;t.state=o.IN_RESOLVING,x(t,a,r,function(e,r){return r?void C(t,r):(e.unshift(function(e,n){return s?void i(null,c(t)):(s=!0,void(n?C(t,n):j(t,e)))}),void t.fn.apply({name:t.name,deps:t.deps,global:n},e))})},j=function(e,t){e.exports=t,e.state=o.RESOLVED;for(var n,i=0;n=e.dependents[i++];)n(t);e.dependents=r},C=function(e,t){e.state=o.NOT_RESOLVED;for(var n,r=0;n=e.dependents[r++];)n(null,t);e.dependents=[]};return{create:i,define:h,require:v,getState:y,getDependencies:g,isDefined:_,setOptions:E,flush:b,nextTick:d}},s=function(e){d(function(){throw e})},a=function(e,t){return Error(t?'Module "'+t.name+'": can\'t resolve dependence "'+e+'"':'Required module "'+e+"\" can't be resolved")},u=function(e,t){for(var n,r=[],o=0;n=t[o++];)r.push(n.name);return r.push(e.name),Error('Circular dependence has been detected: "'+r.join(" -> ")+'"')},c=function(e){return Error('Declaration of module "'+e.name+'" has already been provided')},l=function(e){return Error('Multiple declarations of module "'+e.name+'" have been detected')},f=function(e,t){for(var n,r=0;n=t[r++];)if(e===n)return!0;return!1},d=function(){var e=[],t=function(t){return 1===e.push(t)},r=function(){var t=e,n=0,r=e.length;for(e=[];r>n;)t[n++]()};if("object"==typeof process&&process.nextTick)return function(e){t(e)&&process.nextTick(r)};if(n.setImmediate)return function(e){t(e)&&n.setImmediate(r)};if(n.postMessage&&!n.opera){var o=!0;if(n.attachEvent){var i=function(){o=!1};n.attachEvent("onmessage",i),n.postMessage("__checkAsync","*"),n.detachEvent("onmessage",i)}if(o){var s="__modules"+ +new Date,a=function(e){e.data===s&&(e.stopPropagation&&e.stopPropagation(),r())};return n.addEventListener?n.addEventListener("message",a,!0):n.attachEvent("onmessage",a),function(e){t(e)&&n.postMessage(s,"*")}}}var u=n.document;if("onreadystatechange"in u.createElement("script")){var c=u.getElementsByTagName("head")[0],l=function(){var e=u.createElement("script");e.onreadystatechange=function(){e.parentNode.removeChild(e),e=e.onreadystatechange=null,r()},c.appendChild(e)};return function(e){t(e)&&l()}}return function(e){t(e)&&setTimeout(r,0)}}();"object"==typeof t?e.exports=i():n.modules=i()}(this),ym.modules=e.exports}(),ym.modules.setOptions({trackCircularDependencies:!0,allowMultipleDeclarations:!1}),ym.ns.modules=ym.modules,function(){{var e,t,n={exports:{}};n.exports}!function(r){var o,i=function(){var e=[],t=function(t){return 1===e.push(t)},n=function(){var t=e,n=0,r=e.length;for(e=[];r>n;)t[n++]()};if("function"==typeof setImmediate)return function(e){t(e)&&setImmediate(n)};if("object"==typeof process&&process.nextTick)return function(e){t(e)&&process.nextTick(n)};if(r.postMessage){var o=!0;if(r.attachEvent){var i=function(){o=!1};r.attachEvent("onmessage",i),r.postMessage("__checkAsync","*"),r.detachEvent("onmessage",i)}if(o){var s="__promise"+ +new Date,a=function(e){e.data===s&&(e.stopPropagation&&e.stopPropagation(),n())};return r.addEventListener?r.addEventListener("message",a,!0):r.attachEvent("onmessage",a),function(e){t(e)&&r.postMessage(s,"*")}}}var u=r.document;if("onreadystatechange"in u.createElement("script")){var c=function(){var e=u.createElement("script");e.onreadystatechange=function(){e.parentNode.removeChild(e),e=e.onreadystatechange=null,n()},(u.documentElement||u.body).appendChild(e)};return function(e){t(e)&&c()}}return function(e){t(e)&&setTimeout(n,0)}}(),s=function(e,t,n){if(b.debug)n?e.call(n):e();else try{n?e.call(n):e()}catch(r){return n?t.call(n,r):t(r),!1}return!0},a=function(e){i(function(){throw e})},u=function(e){return"function"==typeof e},c=function(e){return null!==e&&"object"==typeof e},l=Object.prototype.toString,f=Array.isArray||function(e){return"[object Array]"===l.call(e)},d=function(e){for(var t=[],n=0,r=e.length;r>n;)t.push(n++);return t},p=Object.keys||function(e){var t=[];for(var n in e)e.hasOwnProperty(n)&&t.push(n);return t},m=function(e){var t=function(t){this.name=e,this.message=t};return t.prototype=new Error,t},h=function(e,t){return function(n){e.call(this,n,t)}},v=function(){this._promise=new g};v.prototype={promise:function(){return this._promise},resolve:function(e){this._promise.isResolved()||this._promise._resolve(e)},reject:function(e){this._promise.isResolved()||(b.isPromise(e)?(e=e.then(function(e){var t=b.defer();return t.reject(e),t.promise()}),this._promise._resolve(e)):this._promise._reject(e))},notify:function(e){this._promise.isResolved()||this._promise._notify(e)}};var y={PENDING:0,RESOLVED:1,FULFILLED:2,REJECTED:3},g=function(e){if(this._value=o,this._status=y.PENDING,this._fulfilledCallbacks=[],this._rejectedCallbacks=[],this._progressCallbacks=[],e){var t=this,n=e.length;e(function(e){t.isResolved()||t._resolve(e)},n>1?function(e){t.isResolved()||t._reject(e)}:o,n>2?function(e){t.isResolved()||t._notify(e)}:o)}};g.prototype={valueOf:function(){return this._value},isResolved:function(){return this._status!==y.PENDING},isFulfilled:function(){return this._status===y.FULFILLED},isRejected:function(){return this._status===y.REJECTED},then:function(e,t,n,r){var o=new v;return this._addCallbacks(o,e,t,n,r),o.promise()},"catch":function(e,t){return this.then(o,e,t)},fail:function(e,t){return this.then(o,e,t)},always:function(e,t){var n=this,r=function(){return e.call(this,n)};return this.then(r,r,t)},progress:function(e,t){return this.then(o,o,e,t)},spread:function(e,t,n){return this.then(function(t){return e.apply(this,t)},t,n)},done:function(e,t,n,r){this.then(e,t,n,r).fail(a)},delay:function(e){var t,n=this.then(function(n){var r=new v;return t=setTimeout(function(){r.resolve(n)},e),r.promise()});return n.always(function(){clearTimeout(t)}),n},timeout:function(e){var t=new v,n=setTimeout(function(){t.reject(new b.TimedOutError("timed out"))},e);return this.then(function(e){t.resolve(e)},function(e){t.reject(e)}),t.promise().always(function(){clearTimeout(n)}),t.promise()},_vow:!0,_resolve:function(e){if(!(this._status>y.RESOLVED)){if(e===this)return void this._reject(TypeError("Can't resolve promise with itself"));if(this._status=y.RESOLVED,e&&e._vow)return void(e.isFulfilled()?this._fulfill(e.valueOf()):e.isRejected()?this._reject(e.valueOf()):e.then(this._fulfill,this._reject,this._notify,this));if(c(e)||u(e)){var t,n=s(function(){t=e.then},function(e){this._reject(e)},this);if(!n)return;if(u(t)){var r=this,o=!1;return void s(function(){t.call(e,function(e){o||(o=!0,r._resolve(e))},function(e){o||(o=!0,r._reject(e))},function(e){r._notify(e)})},function(e){o||this._reject(e)},this)}}this._fulfill(e)}},_fulfill:function(e){this._status>y.RESOLVED||(this._status=y.FULFILLED,this._value=e,this._callCallbacks(this._fulfilledCallbacks,e),this._fulfilledCallbacks=this._rejectedCallbacks=this._progressCallbacks=o)},_reject:function(e){this._status>y.RESOLVED||(this._status=y.REJECTED,this._value=e,this._callCallbacks(this._rejectedCallbacks,e),this._fulfilledCallbacks=this._rejectedCallbacks=this._progressCallbacks=o)},_notify:function(e){this._callCallbacks(this._progressCallbacks,e)},_addCallbacks:function(e,t,n,r,i){n&&!u(n)?(i=n,n=o):r&&!u(r)&&(i=r,r=o);var s;this.isRejected()||(s={defer:e,fn:u(t)?t:o,ctx:i},this.isFulfilled()?this._callCallbacks([s],this._value):this._fulfilledCallbacks.push(s)),this.isFulfilled()||(s={defer:e,fn:n,ctx:i},this.isRejected()?this._callCallbacks([s],this._value):this._rejectedCallbacks.push(s)),this._status<=y.RESOLVED&&this._progressCallbacks.push({defer:e,fn:r,ctx:i})},_callCallbacks:function(e,t){var n=e.length;if(n){var r=this.isResolved(),o=this.isFulfilled();i(function(){for(var i,a,u,c=0;n>c;)if(i=e[c++],a=i.defer,u=i.fn){var l,f=i.ctx,d=s(function(){l=f?u.call(f,t):u(t)},function(e){a.reject(e)});if(!d)continue;r?a.resolve(l):a.notify(l)}else r?o?a.resolve(t):a.reject(t):a.notify(t)})}}};var _={cast:function(e){return b.cast(e)},all:function(e){return b.all(e)},race:function(e){return b.anyResolved(e)},resolve:function(e){return b.resolve(e)},reject:function(e){return b.reject(e)}};for(var E in _)_.hasOwnProperty(E)&&(g[E]=_[E]);var b={debug:!1,Deferred:v,Promise:g,defer:function(){return new v},when:function(e,t,n,r,o){return b.cast(e).then(t,n,r,o)},fail:function(e,t,n){return b.when(e,o,t,n)},always:function(e,t,n){return b.when(e).always(t,n)},progress:function(e,t,n){return b.when(e).progress(t,n)},spread:function(e,t,n,r){return b.when(e).spread(t,n,r)},done:function(e,t,n,r,o){b.when(e).done(t,n,r,o)},isPromise:function(e){return c(e)&&u(e.then)},cast:function(e){return b.isPromise(e)?e:b.resolve(e)},valueOf:function(e){return e&&u(e.valueOf)?e.valueOf():e},isFulfilled:function(e){return e&&u(e.isFulfilled)?e.isFulfilled():!0},isRejected:function(e){return e&&u(e.isRejected)?e.isRejected():!1},isResolved:function(e){return e&&u(e.isResolved)?e.isResolved():!0},resolve:function(e){var t=b.defer();return t.resolve(e),t.promise()},fulfill:function(e){var t=b.defer(),n=t.promise();return t.resolve(e),n.isFulfilled()?n:n.then(null,function(e){return e})},reject:function(e){var t=b.defer();return t.reject(e),t.promise()},invoke:function(e){var t,n,o=Math.max(arguments.length-1,0);if(o){t=Array(o);for(var i=0;o>i;)t[i++]=arguments[i]}return s(function(){n=b.resolve(t?e.apply(r,t):e.call(r))},function(e){n=b.reject(e)}),n},all:function(e){var t=new v,n=f(e),r=n?d(e):p(e),o=r.length,i=n?[]:{};if(!o)return t.resolve(i),t.promise();var s=o;return b._forEach(e,function(e,n){i[r[n]]=e,--s||t.resolve(i)},t.reject,t.notify,t,r),t.promise()},allResolved:function(e){var t=new v,n=f(e),r=n?d(e):p(e),o=r.length,i=n?[]:{};if(!o)return t.resolve(i),t.promise();var s=function(){--o||t.resolve(e)};return b._forEach(e,s,s,t.notify,t,r),t.promise()},allPatiently:function(e){return b.allResolved(e).then(function(){var t,n,r,o,i=f(e),s=i?d(e):p(e),a=s.length,u=0;if(!a)return i?[]:{};for(;a>u;)r=s[u++],o=e[r],b.isRejected(o)?(t||(t=i?[]:{}),i?t.push(o.valueOf()):t[r]=o.valueOf()):t||((n||(n=i?[]:{}))[r]=b.valueOf(o));return t?b.reject(t):n})},any:function(e){var t=new v,n=e.length;if(!n)return t.reject(Error()),t.promise();var r,o=0;return b._forEach(e,t.resolve,function(e){o||(r=e),++o===n&&t.reject(r)},t.notify,t),t.promise()},anyResolved:function(e){var t=new v,n=e.length;return n?(b._forEach(e,t.resolve,t.reject,t.notify,t),t.promise()):(t.reject(Error()),t.promise())},delay:function(e,t){return b.resolve(e).delay(t)},timeout:function(e,t){return b.resolve(e).timeout(t)},_forEach:function(e,t,n,r,o,i){for(var s=i?i.length:e.length,a=0;s>a;)b.when(e[i?i[a]:a],h(t,a),n,r,o),++a},TimedOutError:m("TimedOut")},w=!0;"object"==typeof n&&"object"==typeof n.exports&&(n.exports=b,w=!1),"object"==typeof t&&(t.define("vow",function(e){e(b)}),w=!1),"function"==typeof e&&(e(function(e,t,n){n.exports=b}),w=!1),w&&(r.vow=b)}(this),ym.vow=n.exports}(),ym.modules.define("vow",[],function(e){e(ym.vow)}),ym.ns.vow=ym.vow;var _backup_modules=this.modules;!function(e,t,n){function r(e){this.entry=e}function o(){this._fallbacks=[],this._retrieversData={}}var i,s=10,a=ym.vow,u=Array.prototype.slice,c={},l={},f=function(e,t){return new Error('The key "'+t+'" isn\'t declared in "'+e+'" storage.')},d=function(e){return new Error('The dynamic depend "'+e+'" not found.')},p=function(e){return new Error("Undefined module `"+e+"` with no matching fallback.")};i={fallbacks:new o,define:function(e,n,r,o){var s,a,u,c=this;if("function"==typeof n&&"function"!=typeof r)r=n,o=r,n=[];else if("object"==typeof e){var f=e;e=f.name,n=f.depends,r=f.declaration,o=f.context,u=f.dynamicDepends,s=f.storage,a=f.key}if(l.hasOwnProperty(e)||(l[e]={name:e}),"function"==typeof n&&(n=n.call({name:e},ym)),l[e].callback=r,l[e].context=o,s&&a){if("string"!=typeof a)for(var d=0,p=a.length;p>d;d++)this._createKeyStorageRef(e,a[d],s);else this._createKeyStorageRef(e,a,s);l[e].key=a,l[e].storage=s}u&&(l[e].dynamicDepends=u);var m=i._createPatchedCallback(e);if(null!=n){for(var h=[],d=0,p=n.length;p>d;d++)h[d]=this._processModuleName(n[d]);h=this.fallbacks.addRetrievers(h),this.nextTick(function(){c.fallbacks.removeRetrievers(t.getDependencies(e))}),t.define(e,h,m)}else t.define(e,m);return this},require:function(r,o,s,c,l){var f=a.defer(),d=f.promise(),p=n;if(3==arguments.length&&"function"!=typeof s)c=s,s=null;else if(!r.hasOwnProperty("length")&&"object"==typeof r){var m=r;r=m.modules,o=m.successCallback,s=m.errorCallback,c=m.context,m.hasOwnProperty("data")&&(p=m.data)}r="string"!=typeof r&&r.hasOwnProperty("length")?r:[r];var h=r.length,v=this._processModuleList(r,p);return r=v.list,ym.env.debug&&!l&&this.watchResolving(r),v.error?f.reject(v.error):t.require(r,function(){var t=u.call(arguments,arguments.length-h);f.resolve(t),o&&o.apply(c||e,t)},function(e){l?f.reject(e):i.fallbacks.retrieve(r).then(function(){f.resolve(i.require(r,o,s,c,!0))}).fail(function(e){f.reject(e)})}),s&&!l&&d.fail(function(t){s.call(c||e,t)}),d},defineSync:function(e,t){var n,r;if("object"==typeof e){var o=e;t=o.module,n=o.storage,r=o.key,e=o.name}if(i.isDefined(e)){var s=l[e];s.name=e,s.module=t,s.callback=function(e){e(t)},s.context=null}else l[e]={name:e,module:t},i.define(e,function(e){e(t)});r&&n&&(l[e].key=r,l[e].storage=n,this._createKeyStorageRef(e,r,n))},requireSync:function(e){var t=this.getDefinition(e),n=null;return t&&(n=t.getModuleSync.apply(t,u.call(arguments,1))),n},providePackage:function(e){var t=this,n=Array.prototype.slice.call(arguments,1);i.require(["system.mergeImports"]).spread(function(r){e(r.joinImports(t.name,{},t.deps,n))})},getDefinition:function(e){var t=null;return e=this._processModuleName(e),l.hasOwnProperty(e)&&(t=new r(l[e])),t},getState:function(e){return t.getState(this._processModuleName(e))},isDefined:function(e){return t.isDefined(this._processModuleName(e))},setOptions:function(e){return t.setOptions(e)},flush:function(){return t.flush()},nextTick:function(e){return t.nextTick(e)},watchResolving:function(e){if("object"==typeof console&&"function"==typeof console.warn){var t=this;"undefined"==typeof this._failCounter&&(this._failCounter=0),setTimeout(function(){0==t._failCounter&&setTimeout(function(){t._failCounter=0},150);for(var n=0,r=e.length;r>n;n++)if("RESOLVED"!=t.getState(e[n])){if(t._failCounter++,5==t._failCounter)setTimeout(function(){console.warn("Timeout: Totally "+t._failCounter+" modules were required but not resolved within "+s+" sec.")},100);else if(t._failCounter>5)continue;console.warn("Timeout: Module `"+e[n]+"` was required but is still "+t.getState(e[n])+" within "+s+" sec.")}},1e3*s)}},_createPatchedCallback:function(e){var t=this;return function(){var n=l[e],r=u.call(arguments,0),o=n.callback,s=n.context;ym.env.debug&&t.watchResolving([e]),r[0]=i._patchProvideFunction(r[0],e),o&&o.apply(s||this,r)}},_processModuleList:function(e,n,r){for(var o={list:[]},i=0,s=e.length;s>i;i++){var a=this._processModuleName(e[i]);if(!a){o.error=f(e[i].storage,e[i].key);break}if("undefined"!=typeof n){var u=t.getDependencies(a),c=l[a];if(u){var d=this._processModuleList(u,n,!0);if(d.error){o.error=d.error;break}o.list=o.list.concat(d.list)}if(c&&c.dynamicDepends){var p=[];for(var m in c.dynamicDepends){var h=c.dynamicDepends[m](n);this._isDepend(h)&&p.push(h)}var d=this._processModuleList(p,n);if(d.error){o.error=d.error;break}o.list=o.list.concat(d.list)}this.fallbacks.isRetriever(a)&&this.fallbacks.addRetrieverData(a,n)}r||o.list.push(a)}return o},_createKeyStorageRef:function(e,t,n){c.hasOwnProperty(n)||(c[n]={}),c[n][t]=e},_processModuleName:function(e){if("string"!=typeof e){var t=e.storage;e=c.hasOwnProperty(t)?c[t][e.key]||null:null}return e},_patchProvideFunction:function(e,t){var r=function(n,r){var o=l[t];o.module=n,e(n,r),r||(delete o.callback,delete o.context)};return r.provide=r,r.dynamicDepends={getValue:function(e,n){var r=a.defer(),o=l[t];if(o.dynamicDepends&&o.dynamicDepends.hasOwnProperty(e)){var s=o.dynamicDepends[e](n);r.resolve(i._isDepend(s)?i.getDefinition(s).getModule(n):[s])}else r.reject(d(e));return r.promise()},getValueSync:function(e,r){var o=n,s=l[t];if(s.dynamicDepends&&s.dynamicDepends.hasOwnProperty(e)){var a=s.dynamicDepends[e](r);o=i._isDepend(a)?i.getDefinition(a).getModuleSync(r):a}return o}},r},_isDepend:function(e){return"string"==typeof e||e&&e.key&&e.storage}},r.prototype.getModuleKey=function(){return this.entry.key},r.prototype.getModuleStorage=function(){return this.entry.storage},r.prototype.getModuleName=function(){return this.entry.name},r.prototype.getModuleSync=function(e){if(arguments.length>0){var t=this.entry.dynamicDepends;for(var r in t){var o=t[r](e);if(i._isDepend(o)&&!i.getDefinition(o).getModuleSync(e))return n}}return this.entry.module},r.prototype.getModule=function(e){var t={modules:[this.entry.name]};return e&&(t.data=e),i.require(t)};var m="_retriever@";o.prototype.register=function(e,t){e&&"*"!=e?this._fallbacks.unshift({filter:e,func:t}):this._fallbacks.push({filter:e||"*",func:t})},o.prototype.retrieve=function(e){"string"==typeof e&&(e=[e]);for(var t=[],n=0,r=e.length;r>n;n++){var o=a.defer(),s=e[n];if(t[n]=o.promise(),i.isDefined(s))o.resolve(!0);else{var u=this.find(s);if(!u){o.reject(p(s));break}o.resolve(u.func(s,u.filter))}}return a.all(t)},o.prototype.find=function(e){for(var t=0,n=this._fallbacks.length;n>t;t++){var r=this._fallbacks[t].filter;if("*"===r)return this._fallbacks[t];if("function"==typeof r&&r(e))return this._fallbacks[t];if(e.match(r))return this._fallbacks[t]}return null},o.prototype.addRetrievers=function(e){for(var t,n,r=[],o=0,s=e.length;s>o;o++)t=e[o],i.isDefined(t)?r.push(t):(n=m+t,r.push(n),i.isDefined(n)||this._defineRetriever(n));return r},o.prototype.removeRetrievers=function(e){for(var t,n=0,r=e.length;r>n;n++)this.isRetriever(e[n])&&!this._retrieversData[e[n]]&&(t=e[n].replace(m,""),i.isDefined(t)&&(e[n]=t))},o.prototype.isRetriever=function(e){return 0===e.indexOf(m)},o.prototype.addRetrieverData=function(e,t){this._retrieversData[e]||(this._retrieversData[e]=[]),this._retrieversData[e].push(t)},o.prototype._defineRetriever=function(e){var t=this;i.define(e,[],function(e){var n=this.name.replace(m,"");t.retrieve(n).then(function(){return t._requireAfterRetrieve(n)}).spread(e).fail(e)})},o.prototype._requireAfterRetrieve=function(e){var t=this._retrieversData[m+e];if(!t)return i.require(e);for(var n=[],r=0,o=t.length;o>r;r++)n.push(i.require({modules:[e],data:t[r]}));return a.all(n).then(function(e){return e[0]})},e.modules=i}(this,ym.modules),ym.modules=this.modules,this.modules=_backup_modules,_backup_modules=void 0,ym.ns.modules=ym.modules,function(e){function t(e,t,n){if(t){var r=e;t=t.split(".");for(var o,i=0,s=t.length-1;s>i;i++)t[i]&&(r=r[o=t[i]]||(r[o]={}));return r[t[s]]=n,r[t[s]]}return n}ym.project.namespace&&("function"==typeof setupAsync?ym.envCallbacks.push(function(n){n.namespace!==!1&&t(e,n.namespace||ym.project.namespace,ym.ns)}):t(e,ym.project.namespace,ym.ns))}(this),ym.modules.define("cnst.localization",["cnst.env"],function(e,t){var n={en:{"constructor-service":{move_to_map:"See full-size map",removed_map:"Map removed by owner. Find addresses and places with Yandex.Maps"}},fr:{"constructor-service":{move_to_map:"",removed_map:""}},kk:{"constructor-service":{move_to_map:"",removed_map:""}},ru:{"constructor-service":{move_to_map:"На большую карту",removed_map:"Карта удалена владельцем, нужные адрес или место можно найти на Яндекс.Картах"}},tr:{"constructor-service":{move_to_map:"Haritalar'da aç",removed_map:"Harita, sahibi tarafından silindi, istediğiniz adresi veya yeri Yandex.Haritalar'da bulabilirsiniz"}},uk:{"constructor-service":{move_to_map:"На велику карту",removed_map:"Карту видалено власником, потрібні адресу та місце можна знайти на Яндекс.Картах\n"}},uz:{"constructor-service":{move_to_map:"",removed_map:""}}};e(n[t.lang]&&n[t.lang]["constructor-service"])}),ym.modules.define("main",["map-data","params","cnst.current-script"],function(e,t,n,r){function o(){var e=document.createElement("ymaps");return e.setAttribute("id","ymaps"+n.tid),e.style.display="block",e.style.width=n.containerSize[0],e.style.height=n.containerSize[1],e}function i(e){for(;e;){if(e.parentNode===document.body)return!0;e=e.parentNode}return!1}function s(e){console&&console.error&&console.error(e)}return t.maps&&t.maps.length?(r?ym.modules.require(["ymaps","create-map"],function(e,t){var a,u=o();if(n.elementId){if(a=document.getElementById(n.elementId),!a)return void s("DOMElement #"+n.elementId+" not found.");a.appendChild(u)}else{if(!document.documentElement.contains(r))return void s("Script element was removed from document.");i(r)?r.parentNode.insertBefore(u,r):document.body.appendChild(u)}t(u),r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r)}):s("Script element was not found."),void e({})):void e()}),ym.modules.require("main",function(){}),ym.modules.define("cnst.env",function(e){e({"lang":"ru"})}),ym.modules.define("create-map",["config","params","map-data","check-size-component","ymaps","show"],function(e,t,n,r,o,i,s){var a=r.maps[0];e(function(e){function t(e,t){if(window.MutationObserver){var n=new window.MutationObserver(function(r){var o=!r.some(function(e){return 0===e.removedNodes.length});o&&!document.body.contains(t)&&(n.disconnect(),n=null,e.destroy(),e=null,t=null)});n.observe(document.body,{childList:!0,subtree:!0})}}[].indexOf(1);var u={autoFitToViewport:"always"},c=["fullscreenControl","rulerControl","trafficControl","zoomControl","geolocationControl"];n.isApiKeyValid&&c.push("routeButtonControl","searchControl"),n.isApiKeyValid&&(u.searchControlProvider="yandex#search",c.push("typeSelector"));var l=new i.Map(e,{center:a.state.center,zoom:Math.round(a.state.zoom),type:a.state.type,controls:c},u);n.isApiKeyValid||(l.controls.options.set("panoramasItemMode","off"),l.options.set("yandexMapDisablePoiInteractivity",!0),i.control.GeolocationControl.prototype._getLocation=function(){return i.geolocation.get({mapStateAutoApply:!0,autoReverseGeocode:!1,useMapMargin:this.options.get("useMapMargin",!0)})}),o(l,e);var f=a.properties.sid.split(":");return l.state.set({mapSourceType:f[0],mapSid:f[1]}),n.scrollZoomBehavior||l.behaviors.disable("scrollZoom"),a.state.traffic&&a.state.traffic.shown&&l.controls.get("trafficControl").state.set("trafficShown",!0),s(l,r),t(l,e),l})});var currentScript=document.currentScript;ym.modules.define("cnst.current-script",["config"],function(e,t){function n(e,t){return e?t.indexOf(e.replace(/^.*?\/\//,""))>-1:!1}if(!currentScript||!currentScript.parentNode)for(var r,o=document.getElementsByTagName("script"),i=0,s=o.length;s>i;i++)if(r=o[i],!r.ctorInited&&n(r.src,t.originalUrl)){r.ctorInited=!0,currentScript=r;break}e(currentScript)}),ym.modules.define("error",["util.defineClass","util.extend"],function(e,t){function n(e,t){function n(t){Error.captureStackTrace?Error.captureStackTrace(this,this.constructor):this.stack=(new Error).stack,this.name=e,this.message=t}return t&&(n.errorClass=t),r[e]=n,n}var r={create:function(e,t){return r[e]?new r[e](t):void r.log("ProcessError",e+": is undefined error type")},throwException:function(e,t){if(ym.env.debug)throw"object"==typeof e?e:r.create(e,t)},throwExceptionIf:function(e,t,n){e&&r.throwException(t,n)},warn:function(e,t){if(ym.env.debug&&"object"==typeof console&&console.warn){var n="object"==typeof e?e:r.create(e,t),o=new Error(n.name+": "+n.message);o.stack=n.stack,console.warn(o)}},warnIf:function(e,t,n){e&&r.warn(t,n)}},o=n("_YMError");t(o,Error);var i=n("ClientError");t(i,o);var s=n("InputError","ClientError");t(s,i);var a=n("StateError","ClientError");t(a,i);var u=n("ProcessError","ClientError");t(u,i);var c=n("StorageItemAccessError","ClientError");t(c,i);var l=n("FeatureRemovedError","ClientError");t(l,i);var f=n("ExternalError");t(f,o);var d=n("RequestError","ExternalError");t(d,f);var p=n("DataProcessingError","ExternalError");t(p,f);var m=n("AccessError","ExternalError");t(m,f);var h=n("NotSupportedError","ExternalError");t(h,f);var v=n("Reject");t(v,o);var y=n("OperationUnallowedReject","Reject");t(y,v);var g=n("OperationCanceledReject","Reject");t(g,v);var _=n("EmptyResultReject","Reject");t(_,v);var E=n("OperationUnawailableReject","Reject");t(E,v);var b=n("Warning");t(b,o);var w=n("DeprecationWarning","Warning");t(w,b);var x=n("OveruseWarning","Warning");t(x,b),e(r)}),ym.modules.define("config",[],function(e){e({"imgUrl":"https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/img","show":"https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/show","host":"https://api-maps.yandex.ru/","originalUrl":"https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=LfeKnPYyJ6UCiCOp5MFvvDWBL8O65SfZ&width=90%25&height=240&lang=ru_RU&sourceType=constructor","namespace":"ymaps_ctor","apiVersion":"2.1","minContainerSize":[320,200],"mapHost":"https://yandex.ru/maps/","capImgFormat":"svg"})}),ym.modules.define("map-data",[],function(e){e({"ymj":"1.0","maps":[{"properties":{"sid":"constructor:LfeKnPYyJ6UCiCOp5MFvvDWBL8O65SfZ","created":1457580330,"updated":1457580335,"access":"public","revision":"0","name":"Продвижение сайтов в Москве","description":"г. Москва Пресненская набережная 6, строение 2"},"state":{"size":[507,400],"center":[37.540945968978605,55.748122920255256],"zoom":16,"type":"yandex#map","traffic":{"shown":false}},"geoObjects":{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":"71502952","properties":{"name":"Продвижение сайтов в Москве\nРоссия, Москва, Пресненская набережная, 6с2","description":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[37.540829,55.74825]},"options":{"zIndex":800000000,"order":800000000,"preset":"islands#blueIcon"}}]}}],"presetStorage":{}})}),ym.modules.define("params",["config","map-data"],function(e,t,n){function r(e){return e?isNaN(Number(e))?e:e+"px":"100%"}var o={"scrollZoomBehavior":false,"size":["90%","240"],"elementId":"","lang":"ru_RU","key":"","apikey":"","isApiKeyValid":false,"csp":false};o.containerSize=[r(o.size[0]),r(o.size[1])],o.lang=(o.lang||n.maps[0]&&n.maps[0].state&&n.maps[0].state.lang||"ru_RU").replace("-","_"),o.tid=String(Number(new Date))+String(Math.round(1e6*Math.random())),o.ns=[t.namespace,o.lang,o.key.replace(/\W/g,""),o.apikey.replace(/\W/g,"")].join("__"),e(o)}),ym.modules.define("show",["js-loader","config","params","ymaps"],function(e,t,n,r,o){function i(){o.modules.require("constructor.show").then(function(t){e(t[0])})}ym.modules.isDefined("constructor.show")?i():t(n.show+"?ns="+r.ns,i)}),ym.modules.define("system.createNs",[],function(e){e(function(e,t,n){if(t){var r=e;t=t.split(".");for(var o,i=0,s=t.length-1;s>i;i++)t[i]&&(r=r[o=t[i]]||(r[o]={}));return r[t[s]]=n,r[t[s]]}return n})}),ym.modules.define("system.mergeImports",[],function(e){function t(e,t,n){if(t){var r=e;t=t.split(".");for(var o,i=0,s=t.length-1;s>i;i++)t[i]&&(r=r[o=t[i]]||(r[o]={}));return r[t[s]]=n,r[t[s]]}return n}function n(e,t){return e[2]-t[2]}function r(e){return 0===e.indexOf("package.")}function o(e,n,r){for(var o=[],i={},s=0,a=n.length;a>s;++s){var u=r[s].__package;if(u)for(var c=0;cl;++l)u.push([s[l],l,s[l].length]);u.sort(n);for(var l=0,f=u.length;f>l;++l){var d=u[l][1],p=s[d];if(r(p))for(var m=a[d].__package,h=0;ht;++t)e[t]();u=0}}var r,o="",i="",s=[],a=!1,u=0;e(function(e,r){o+=e+"\n/**/\n",s.push(r),a||(t(n),a=!0)})}),ym.modules.define("system.supports.css",[],function(e){function t(e){return"undefined"==typeof f[e]?f[e]=n(e):f[e]}function n(e){return r(e)||r(p+i(e))||r(d.cssPrefix+i(e))}function r(e){return"undefined"!=typeof o().style[e]?e:null}function o(){return u||(u=document.createElement("div"))}function i(e){return e?e.substr(0,1).toUpperCase()+e.substr(1):e}function s(e){var n=t(e);return n&&n!=e&&(n="-"+p+"-"+e),n}function a(e){return c[e]&&t("transitionProperty")?s(c[e]):null}var u,c={transform:"transform",opacity:"opacity",transitionTimingFunction:"transition-timing-function",userSelect:"user-select",height:"height"},l={},f={},d=ym.env.browser,p=d.cssPrefix.toLowerCase();e({checkProperty:t,checkTransitionProperty:function(e){return"undefined"==typeof l[e]?l[e]=a(e):l[e]},checkTransitionAvailability:a})}),ym.modules.define("system.supports.graphics",[],function(e){function t(){if(!r&&window.WebGLRenderingContext){var e=document.createElement("canvas"),t=e.getContext("webgl",o);t&&"function"==typeof t.getParameter?r="webgl":(t=e.getContext("experimental-webgl",o),t&&"function"==typeof t.getParameter&&(r="experimental-webgl"))}return r}function n(e,t){e.width=226,e.height=256,t.fillStyle="#fff",t.fillRect(0,0,150,150),t.globalCompositeOperation="xor",t.fillStyle="#f00",t.fillRect(10,10,100,100),t.fillStyle="#0f0",t.fillRect(50,50,100,100);for(var n=t.getImageData(49,49,2,2),r=[],o=0;16>o;o++)r.push(n.data[o]);return"0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x255x0x255"==r.join("x")}var r=null,o={failIfMajorPerformanceCaveat:!0},i={};e({hasSvg:function(){return"svg"in i||(i.svg=document.implementation&&document.implementation.hasFeature("http://www.w3.org/TR/SVG11/feature#BasicStructure","1.1")),i.svg},hasCanvas:function(){if(!("canvas"in i)){var e=document.createElement("canvas"),t="getContext"in e?e.getContext("2d"):null;i.canvas=t?n(e,t):!1}return i.canvas},hasWebgl:function(){if(!window.WebGLRenderingContext)return!1;if(!("webgl"in i)||i.webgl){var e=document.createElement("canvas"),n="getContext"in e?e.getContext(t(),o):!1;if(i.webgl=n&&"function"==typeof n.getParameter,i.webgl){var r=n.getExtension("WEBGL_lose_context");r&&r.loseContext()}}return i.webgl},hasVml:function(){if(!("vml"in i)){var e=!1,t=document.createElement("div");t.innerHTML='';var n=t.firstChild;n&&n.style&&(n.style.behavior="url(#default#VML)",e=n?"object"==typeof n.adj:!0,t.removeChild(n)),i.vml=e}return i.vml},getWebglContextName:t})}),ym.modules.define("template.Parser",["util.id"],function(provide,utilId){function trim(e){return nativeTrim?e.trim():e.replace(trimRegExp,"")}function escape(e){return e.replace(/&/g,"&").replace(//g,">").replace(/'/g,"'").replace(/"/g,""")}function getKeyValuePairs(e){for(var t=[],n=trim(e).replace(/\s*=\s*/g,"=").replace(/\s+/g," ").split(" "),r=0,o=n.length;o>r;r++)t.push(n[r].split("=",2));return t}function removeQuotes(e){var t=e.charAt(0);return"'"==t||'"'==t?e.slice(1,e.length-1):e}function parseExpression(e){for(var t,n=/'|"/g,r=0,o=[];t=n.exec(e);){var i=t.index;if(i>=r){var s=e.indexOf(t[0],i+1);r!=i&&parseExpressionSubstitutes(o,e.slice(r,i)),o.push(e.slice(i,s+1)),r=s+1}}return ro&&e.push(t.slice(o,i)),e.push(stopWords[s]?s:'data.get("'+s+'")'),o=a}o-1?e.substring(0,t):e);this._contexts.hasOwnProperty(n)&&(e=e.replace(n,this._contexts[n]));var r=this._dataManager.get(e);return this.set(e,r),r},DataLogger.prototype.setContext=function(e,t){this._contexts[e]=t},DataLogger.prototype.set=function(e,t){if(e.indexOf(".")>-1)for(var n=e.split("."),r="",o=0,i=n.length-1;i>o;o++)r+=(0===o?"":".")+n[o],this._renderedValues[r]={value:this._dataManager.get(r)};this._renderedValues[e]={value:t}},DataLogger.prototype.getRenderedValues=function(){return this._renderedValues};var stopWords={"true":!0,"false":!0,undefined:!0,"null":!0,"typeof":!0},CONTENT=0,startTokenRegExp=new RegExp(["\\$\\[\\[","\\$\\[(?!\\])","\\[if","\\[else\\]","\\[endif\\]","\\{\\{","\\{%"].join("|"),"g"),Parser=function(e){this.filtersStorage=e};Parser.prototype.scanners={},Parser.prototype.builders={},Parser.prototype.parse=function(e){var t,n,r,o,i=[],s=0;for(startTokenRegExp.lastIndex=0;o=startTokenRegExp.exec(e);)if(o.index>=s){t=o.index,r=t+o[0].length,s!=t&&i.push(CONTENT,e.slice(s,t));var a=this.scanners[o[0]];a.token?(i.push(a.token,null),s=r):(n=e.indexOf(a.stopToken,r),a.scan(i,e.slice(r,n)),s=n+a.stopToken.length)}return s');for(var r={id:t,key:n,value:e.data.get(n)||n},o=[],i=[],s=e.nodes[e.left+1][1],a=0,u=s.length;u>a;a++){var c,l=s[a],f=l[0],d=l[1]||"true",p=d.length-1;'"'==d.charAt(0)&&'"'==d.charAt(p)||"'"==d.charAt(0)&&"'"==d.charAt(p)?c=d.substring(1,p):isNaN(Number(d))?"true"==d?c=!0:"false"==d?c=!1:(i=d.split("|"),c=e.data.get(i[0],i[1]),o.push(i[0])):c=d,r[f]=c}r.monitorValues=o,e.sublayouts.push(r),e.left+=2},Parser.prototype.builders[OLD_IF]=function(e,t){for(var n,r,o,i=e.nodes,s=e.left,a=i[s+1][0],u=i[s+1][1],c=evaluateExpression(u,e.data),l=a?"undefined"!=typeof c:!!c,f=e.left+2,d=e.right,p=1;d>f&&(i[f]==OLD_IF?p++:i[f]==OLD_ELSE?1==p&&(r=f):i[f]==OLD_ENDIF&&(--p||(o=f)),!o);)f+=2;if(l?(n=e.left+2,d=r?r:o):(n=r?r+2:o,d=o),n!=d){var m=e.right,h=e.empty;e.left=n,e.right=d,t._buildTree(e),e.empty=e.empty&&h,e.right=m}e.left=o+2};var SUBSTITUTE=2001,INCLUDE=2002,IF=2003,ELSE=2004,ENDIF=2005,FOR=2006,ENDFOR=2007,ELSEIF=2008;Parser.prototype.scanners["{{"]={stopToken:"}}",scan:function(e,t){for(var n=t.split("|"),r=[],o=1,i=n.length;i>o;o++){var s=n[o].split(":",2),a=trim(s[0]),u=s[1];s[1]&&(u="default"!=a?parseExpression(removeQuotes(s[1])):trim(s[1])),r.push([a,u])}e.push(SUBSTITUTE,[trim(n[0]),r])}},Parser.prototype.scanners["{%"]={stopToken:"%}",scan:function(e,t){var n=trim(t).match(/^([A-Za-z]+)(\s+\S.*)?$/),r=n[1],o=n[2]?trim(n[2]):null;switch(r){case"if":e.push(IF,parseExpression(o));break;case"else":e.push(ELSE,null);break;case"elseif":e.push(ELSEIF,parseExpression(o));break;case"endif":e.push(ENDIF,null);break;case"include":var i=getKeyValuePairs(o);e.push(INCLUDE,[removeQuotes(i[0][0]),i.slice(1)]);break;case"for":e.push(FOR,o);break;case"endfor":e.push(ENDFOR,null)}}},Parser.prototype.builders[SUBSTITUTE]=function(e,t){var n,r,o,i=/\[\s*(\d+|\'[^\']+\'|\"[^\"]+\")\s*\]/g,s=e.nodes[e.left+1],a=s[0],u=!0,c=s[1];if(i.test(a)){var l,f=a.match(i),d=a.split(f[0]);if(o=f.length,a=d[0],l=a+"."+removeQuotes(trim(f[0].replace("[","").replace("]",""))),d=d[1],o>1)for(r=1;o>r;r++){var p=f[r];d=d.split(p),p=trim(p.replace("[","").replace("]","")),p=removeQuotes(p),d[0].length&&(l+=d[0]),l+="."+p,d=d[1]}else l+=d;n=e.data.get(l)}else n=e.data.get(a);for(r=0,o=c.length;o>r;r++){var m,h=c[r];t.filtersStorage&&(m=t.filtersStorage.get(h[0]))?n=m(e.data,n,h[1]):"raw"==h[0]&&(u=!1)}u&&"string"==typeof n&&(n=escape(n)),e.strings.push(n),e.left+=2,e.empty=e.empty&&!n},Parser.prototype.builders[INCLUDE]=Parser.prototype.builders[OLD_SUBLAYOUT],Parser.prototype.builders[FOR]=function(e,t){for(var n,r,o=e.nodes,i=e.left+2,s=e.right,a=1;s>i&&(o[i]==FOR?a++:o[i]==ENDFOR&&(--a||(r=i)),!r);)i+=2;if(n=e.left+2,s=r,n!=s){var u=o[e.left+1].split(/\sin\s/),c=trim(u[0]),l=trim(u[1]),f=e.data.get(l),d=c.split(","),p=d.length,m=e.right,h=e.empty,v=e.data,y=new DataLogger(v);e.data=y;for(var g in f)e.left=n,e.right=s,f.hasOwnProperty(g)&&(1==p?y.setContext(c,l+"."+g):(y.set(trim(d[0]),g),y.setContext(trim(d[1]),l+"."+g)),t._buildTree(e));e.empty=e.empty&&h,e.right=m,e.data=v}e.left=r+2},Parser.prototype.builders[IF]=Parser.prototype.builders[ELSEIF]=function(e,t){for(var n,r,o,i,s,a=e.nodes,u=e.left,c=a[u+1],l=evaluateExpression(c,e.data),f=!!l,d=e.left+2,p=e.right,m=1;p>d&&(s=a[d],s==IF?m++:s==ELSEIF?1!=m||o||(o=d):s==ELSE?1==m&&(r=d):s==ENDIF&&(--m||(i=d)),!i);)d+=2;if(f?(n=e.left+2,p=o||r||i):o?(n=o,p=i+1):(n=r?r+2:i,p=i),n!=p){var h=e.right,v=e.empty;e.left=n,e.right=p,t._buildTree(e),e.empty=e.empty&&v,e.right=h}e.left=i+2},provide(Parser)}),ym.modules.define("util.defineClass",["util.extend"],function(e,t){function n(e,n,r){return e.prototype=(Object.create||function(e){function t(){}return t.prototype=e,new t})(n.prototype),e.prototype.constructor=e,e.superclass=n.prototype,e.superclass.constructor=n,r&&t(e.prototype,r),e.prototype}function r(e,r){var o="function"==typeof r;o&&n(e,r);for(var i=o?2:1,s=arguments.length;s>i;i++)t(e.prototype,arguments[i]);return e}e(r)}),ym.modules.define("util.extend",["util.objectKeys"],function(e,t){function n(e){if(ym.env.debug&&!e)throw new Error("util.extend: не передан параметр target");for(var t=1,n=arguments.length;n>t;t++){var r=arguments[t];if(r)for(var o in r)r.hasOwnProperty(o)&&(e[o]=r[o])}return e}function r(e){if(ym.env.debug&&!e)throw new Error("util.extend: не передан параметр target");for(var n=1,r=arguments.length;r>n;n++){var o=arguments[n];if(o)for(var i=t(o),s=0,a=i.length;a>s;s++)e[i[s]]=o[i[s]]}return e}e("function"==typeof Object.keys?r:n)}),ym.modules.define("util.id",[],function(e){var t=new function(){function e(){return(++n).toString()}var t=("id_"+ +new Date+Math.round(1e4*Math.random())).toString(),n=Math.round(1e4*Math.random());this.prefix=function(){return t},this.gen=e,this.get=function(n){return n===window?t:n[t]||(n[t]=e())}};e(t)}),ym.modules.define("ie-version",[],function(e){e(function(){for(var e,t=3,n=document.createElement("div"),r=n.getElementsByTagName("i");n.innerHTML="",r[0];);return t>4?t:e}())}),ym.modules.define("js-loader",[],function(e){e(function(e,t){var n=document.getElementsByTagName("head")[0],r=document.createElement("script"),o=function(){n.removeChild(r),t&&t(),t=null};return r.charset="utf-8",r.src=e,n.insertBefore(r,n.firstChild),r.onreadystatechange=function(){("complete"===this.readyState||"loaded"===this.readyState)&&o()},r.onload=o,r.src=e,r})}),ym.modules.define("util.jsonp",["util.id","util.querystring","util.script"],function(e,t,n,r){function o(e){return o.handler?o.handler(e,i):i(e)}function i(e){var o,i,a="undefined"==typeof e.checkResponse?!0:e.checkResponse,l=e.responseFieldName||"response",f=e.requestParams?"&"+n.stringify(e.requestParams):"",d=ym.vow.defer(),p=d.promise(),m=e.timeout||3e4,h=setTimeout(function(){d.reject(u)},m),v=function(){s(i,o),clearTimeout(h),h=null};e.padding||(o=e.paddingKey||t.prefix()+t.gen(),window[o]=function(e){if(a){var t=!e||e.error||e[l]&&e[l].error;t?d.reject(t):d.resolve(e&&e[l]||e)}else d.resolve(e)});var y=e.url+(/\?/.test(e.url)?"&":"?")+(e.paramName||"callback")+"="+(e.padding||o)+(e.noCache?"&_="+Math.floor(1e7*Math.random()):"")+f;return e.postprocessUrl&&(y=e.postprocessUrl(y)),i=r.create(y),i.onerror=function(){d.reject(c)},p.then(v,v),p}function s(e,t){t&&a(t),setTimeout(function(){e&&e.parentNode&&e.parentNode.removeChild(e)},0)}function a(e){window[e]=l,setTimeout(function(){window[e]=void 0;try{delete window[e]}catch(t){}},500)}var u={message:"timeoutExceeded"},c={message:"scriptError"},l=function(){};e(o)}),ym.modules.define("system.nextTick",[],function(e){var t=function(){var e=[],t=function(t){return 1===e.push(t)},n=function(){var t=e,n=0,r=e.length;for(e=[];r>n;)t[n++]()};if("object"==typeof process&&process.nextTick)return function(e){t(e)&&process.nextTick(n)};if(global.setImmediate)return function(e){t(e)&&global.setImmediate(n)};if(global.postMessage&&!global.opera){var r=!0;if(global.attachEvent){var o=function(){r=!1};global.attachEvent("onmessage",o),global.postMessage("__checkAsync","*"),global.detachEvent("onmessage",o)}if(r){var i="__ym"+ +new Date,s=function(e){e.data===i&&(e.stopPropagation&&e.stopPropagation(),n())};return global.addEventListener?global.addEventListener("message",s,!0):global.attachEvent("onmessage",s),function(e){t(e)&&global.postMessage(i,"*")}}}var a=global.document;if("onreadystatechange"in a.createElement("script")){var u=a.getElementsByTagName("head")[0],c=function(){var e=a.createElement("script");e.onreadystatechange=function(){e.parentNode.removeChild(e),e=e.onreadystatechange=null,n()},u.appendChild(e)};return function(e){t(e)&&c()}}return function(e){t(e)&&setTimeout(n,0)}}();e(t)}),ym.modules.define("util.objectKeys",[],function(e){var t="function"==typeof Object.keys?Object.keys:function(e){var t=[];for(var n in e)e.hasOwnProperty(n)&&t.push(n);return t};e(function(e){var n,r=typeof e;if("object"!=r&&"function"!=r)throw new TypeError("Object.keys called on non-object");return n=t(e)})}),ym.modules.define("util.providePackage",["system.mergeImports"],function(e,t){e(function(e,n){var r=n[0],o=Array.prototype.slice.call(n,1),i=t.joinImports(e.name,{},e.deps,o);r(i)})}),ym.modules.define("util.querystring",[],function(e){function t(e){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.call(e)}e({parse:function(e,n,r,o){n=n||"&",r=r||"=",o=o||{};for(var i,s,a,u=o.decodeURIComponent||decodeURIComponent,c={},l=e.split(n),f=0;fn;n++)e.queue[n]()}e()})},window[a]={queue:[o],callback:window[u]}}}),ym.modules.define("check-size-component",["config","params","distribution"],function(e,t,n,r){var o;e(function(e){function i(){e.container.events.add(["fullscreenenter","fullscreenexit"],a),window.attachEvent?window.attachEvent("onresize",a):window.addEventListener("resize",a)}function s(){e.container.events.remove(["fullscreenenter","fullscreenexit"],a),window.detachEvent?window.detachEvent("onresize",a):window.removeEventListener("resize",a)}function a(){var i,s=document.documentElement;if(e.container.isFullscreen())i=[s.clientWidth,s.clientHeight];else{var u=e.container.getParentElement().getBoundingClientRect();i=[u.width,u.height]}var c=t.minContainerSize,l="0,0"===i.toString(),f=i[0]m;m++)e.controls.get(p[m]).options.set("visible",!d);(e.state.get("narrowMode")||!e.options.get("suppressMapOpenBlock",!1))&&(e.state.get("narrowMode")!==f?f?r.show(e):r.hide(e):f&&r.onResize(e)),e.state.get("compactMode")!==d&&(d?(n.isApiKeyValid||e.controls.remove("typeSelector"),e.controls.get("zoomControl").options.set({position:{top:10,left:10},size:"small"})):(n.isApiKeyValid||e.controls.add("typeSelector"),e.controls.get("zoomControl").options.unset(["position","size"]))),l?o||(o=window.setInterval(a,200)):o&&(window.clearInterval(o),o=0),e.state.set({compactMode:d,narrowMode:f})}e.events.add("destroy",s),i(),a()})}),ym.modules.define("distribution",["config","params","ymaps","ymaps-counter","ie-version","cnst.localization","map-data"],function(e,t,n,r,o,i,s,a){function u(e){function t(e){var t=e.getElement();t&&t.firstChild&&t.parentNode&&(t.firstChild.style.width="100%",t.firstChild.firstChild&&(t.firstChild.firstChild.style.padding="0px"))}y="cnst_"+(new Date).getTime();var n=y+"-button",o=r.util.dom.styleSheet;o.addStyle("."+n,"{display: block; text-align:center;}"),o.addStyle("."+n+"-inner","{ "+m+"} "),v=new r.control.Button({data:{content:['','',d,"",""].join("")},options:{maxWidth:"99999",selectOnClick:!1}}),e.controls.add(v,{position:{left:10,right:10,bottom:5}}),v.getLayoutSync()?t(v.getLayoutSync()):v.getLayout().then(t),e.panes.get("copyrights").getElement().style.marginBottom="29px",c(e)}function c(e){function t(t){var n=t.getElement().querySelector("."+y),r=e.container.getSize();r[0]<175?(n.style.paddingLeft="0px",n.style.backgroundImage=null):(n.style.paddingLeft="18px",n.style.backgroundImage="url("+p+")")}9>i||v&&(v.getLayoutSync()?t(v.getLayoutSync()):v.getLayout().then(t))}function l(e){e.controls.remove("fullscreenControl")}function f(e){e.controls.add("fullscreenControl")}var d=s.move_to_map,p=["data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMTQiIGhlaWdodD0iMjMiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAxNCAyMyIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48ZyB0cmFuc2Zvcm09InRyYW5zbGF0ZSgtLjUgLS4yMjIpIiBmaWxsPSJub25lIiBmaWxsLXJ1bGU9ImV2ZW5vZGQiPjxwYXRoIGQ9Ik01LjUgMjMuMjIybDUuNTM1LTcuNTdzMS42LTIuMTg1IDIuNjEtNC4xNWMxLjAxLTEuOTY2Ljg0NS00LjI4Ljg0NS00LjI4TDggMTMuMiA1LjUgMjMuMjJ6IiBmaWxsPSIjQ0QwMDAwIi8+PGNpcmNsZSBmaWxsPSIjRTAwIiBjeD0iNy41IiBjeT0iNy4yMjIiIHI9IjciLz48ZWxsaXBzZSBmaWxsPSIjRkZGIiBjeD0iNy41IiBjeT0iNy4yMjIiIHJ4PSIzIiByeT0iMyIvPjwvZz48L3N2Zz4="].join(""),m="background-size: 10px 16px; background-repeat: no-repeat; background-position: left center;display: inline-block;";9>i&&(m="");var h,v,y;e({show:function(e){function n(e){o.countByKey("distribution",[e,r.system.browser.platform,r.meta.version.replace(/\W/g,"_")].join("."))}e.options.set({copyrightLogoVisible:!1,suppressMapOpenBlock:!0}),u(e),l(e),v.events.add("click",function(){window.open(t.mapHost+"?um="+encodeURIComponent(a.maps[0].properties.sid)+"&source=constructor"),n("mapsButton-constructor.smallMap")})},onResize:function(e){c(e)},hide:function(e){v&&e.controls.remove(v),f(e),e.panes.get("copyrights").getElement().style.marginBottom="0px",e.options.unset(["copyrightLogoVisible","suppressMapOpenBlock"]),h&&(h.removeAll(),h=null)}})}),ym.modules.define("ymaps-counter",["ymaps"],function(e,t){var n;e({countByKey:function(e,r){n||(n=t.modules.require("yandex.counter").then(function(e){return e[0]})),n.then(function(t){return t.countByKey(e,r),t})}})})}(this);